Спортен Клуб “Усмивка”

· Развитие и насърчаване на физическата актовност, спорта за всички и социалния туризъм сред населението на старната;
· Увеличаване броя на хората от различни социално-демографски групи на населението, практикуващи физически упражнения, спорт и социален туризъм.
· Формиране на отношение към спорта у подрастващото поколение;
· Утвърждаване на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм като неразделна част от образователния и възпитателния процес на децата;
· Разработване, експериментиране и внедряване на програми за оптимизиране на двигателния режим и занимания със спорт;
· Развитие на детско-юношеския спорт в областта на различни видове спорт чрез тренировъчна и спортно-състезателна дейност;
· Използване възможностите на спорта за формиране и усъвършенстване на социални качества, като толерантност, солидарност, колективизъм, „феър плей”;
· Използване възможностите на спорта като превенция срещу нетолерантността, насилието, употребата на тютюневи изделия, консумация на алкохол и наркотици.
· Популяризиране и прилагане на европейската ценостна система за социална значимост на физическото възпитание и спорта в хуманизиране на съвременното общество и тяхната роля в борбата срещу политическа, расова, религиозна и други форми на дискриминация.
· Развитие на физическото възпитание и различни видове спорт за хора с увреждания и хора в неравностойно положение, с цел подобряване на качеството им на живот, тяхната рехабилитация и социална интеграция;
· Утвърждаване на доброволчеството в спорта;