post

Обучение в структурен курс в Риека, Хърватска

По проект  „Здравословно битие и спорт – за дълъг живот”,„Healthy living and sports – for a long life”, 2023-1-BG01-KA122-ADU-000119968, двама членове на нашата организация, посетиха петдневен курс в „Данте“ – Риека, Хърватска.„Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения принадлежат изцяло на техния (-ите) автор (-и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на [наименование на предоставящия орган]. За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито предоставящият орган.“

Лого на Ес

Институцията за обучение на възрастни Dante е конкурентна, модерна и ефективна институция, която привлича многобройни поколения възрастни обучаеми, като предлага качествени образователни програми и курсове (с фокус върху изучаването на чужди езици, междукултурна комуникация, основни умения, методи на преподаване и подходи, преносими умения, предприемачество, управление на конфликти), които отговарят на нуждите на съвременното общество и допринасят за развитието на образованието за възрастни на местно, регионално и европейско ниво.

Курсове за обучение са пригодени да бъдат финансирани от програма Еразъм+. Тази институция предлага на участниците възможността да подобрят своите умения чрез проекти KA1, насочени към мобилност на персонала.

Данте организира обучения в различни сфери на образованието. Всички курсове са на английски език и са съобразени с нуждите на участниците.

Ние посетихме курса – HOW TO TEACH ADULTS? KEY SKILLS FOR TEACHERS IN ADULT EDUCATION – КАК ДА ОБУЧАВАМЕ ВЪЗРАСТНИ? КЛЮЧОВИ УМЕНИЯ ЗА УЧИТЕЛИТЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО НА ВЪЗРАСТНИ.

Институцията тясно си сътрудничи с държавни институции – Министерството на науката и образованието, Агенцията за професионално образование и обучение и образование за възрастни и Хърватската агенция за мобилност и европейски проекти. В допълнение към националното сътрудничество, Данте има значителен опит в международното сътрудничество и партньорства, като е участвал в Програмата за учене през целия живот, Еразъм+ (KA1, KA2, KA3, перспективни проекти), CERV и Европейския социален фонд. Освен това е удостоен с акредитация Еразъм 2020 в областта на образованието за възрастни за периода 2021-2027 г.

Данте е член на Европейската асоциация за образование на възрастни (EAEA) и е домакин и организирал множество международни срещи, обучителни събития и конференции, свързани с образованието на възрастни. По-специално, Данте е бил домакин на конференции, частично финансирани от плана за действие на Централноевропейската инициатива (CEI) и фокусирани върху ключови въпроси, свързани с образованието за възрастни в Хърватия (Образование за възрастни и пазар на труда, Развитие и разбиране на професионалната идентичност на преподавателите за възрастни) като конференцията на ESREA за 2018 г. относно образователните цели за 2030 г. и обучението за възрастни. През 2021 г. Данте проведе международна конференция за минали, нововъзникващи и бъдещи тенденции и проблеми в образованието за възрастни, озаглавена „Образованието за възрастни през 21 век – нещо старо, нещо ново, нещо заимствано“.

Данте е член на няколко европейски мрежи от професионалисти и организации (Let Her In, New Ideas for New Opportunities), чиято цел е да премахнат препятствията, пред които са изправени възрастните и преподавателите, както и да допринесат за устойчиво образование и учене за възрастни, професионално и трудово- базирано обучение. Развитие и работа в мрежа за еволюция на обучението е новосъздадена мрежа от Данте, чиято цел е да укрепи капацитета на заинтересованите страни в образователната система на национално и международно ниво и следователно да подобри и установи системи за качество в целия образователен сектор.

Програма на курса

1: Методика за обучение на възрастни

2: Различни стратегии на обучението

3: Неформални образователни системи – Използване на алтернативни подходи към спорта

4:Умения за повишаване мотивацията на възрастните за спорт

5: Обучение, тренировки  и състезания

По програмата, която те ни предлагат, ние развихме  някои ключови компетентности:

– Включване и разнообразие

– Дигитален преход в образованието и обучението

– Екологично устойчиви и отговорни практики

– Участие в демократичния живот