Мисия и Цели

  Чл.6.

 • (1) Мисията на Сдружение „СПОРТЕН КЛУБ – Усмивка” е:

  Утвърждаване на здравословния начин на живот и подобряване на здравето, физическата дееспособност, психическото състояние и дълголетие на нацията, чрез системна физическа активност, спорт за всички и социален туризъм.
 • (2) Основни цели на сдружението са:

  · Развитие и насърчаване на физическата актовност, спорта за всички и социалния туризъм сред населението на старната;

  · Увеличаване броя на хората от различни социално-демографски групи на населението, практикуващи физически упражнения, спорт и социален туризъм.

  · Формиране на отношение към спорта у подрастващото поколение;

  · Утвърждаване на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм като неразделна част от образователния и възпитателния процес на децата;

  · Разработване, експериментиране и внедряване на програми за оптимизиране на двигателния режим и занимания със спорт;

  Развитие на детско-юношеския спорт в областта на различни видове спорт чрез тренировъчна и спортно-състезателна дейност;
  Използване възможностите на спорта за формиране и усъвършенстване на социални качества, като толерантност, солидарност, колективизъм, „феър плей”;

  · Използване възможностите на спорта като превенция срещу нетолерантността, насилието, употребата на тютюневи изделия, консумация на алкохол и наркотици.

  Популяризиране и прилагане на европейската ценостна система за социална значимост на физическото възпитание и спорта в хуманизиране на съвременното общество и тяхната роля в борбата срещу политическа, расова, религиозна и други форми на дискриминация.

  · Развитие на физическото възпитание и различни видове спорт за хора с увреждания и хора в неравностойно положение, с цел подобряване на качеството им на живот, тяхната рехабилитация и социална интеграция;

  · Утвърждаване на доброволчеството в спорта;