post

Завършване на проект по Еразъм+

Звърши проект  „Здравословно битие и спорт – за дълъг живот”, „Healthy living and sports – for a long life”, 2023-1-BG01-KA122-ADU-000119968, „Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения принадлежат изцяло на техния (-ите) автор (-и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на [наименование на предоставящия орган]. За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито предоставящият орган.“

Лого на Ес

Резултати от проекта

 1. Надграждане на знанията и подобряване на умения, които ще бъдат практикувани в ежедневната работа след края на проекта, както и разпространение на наученото сред останалите членове на Спортен клуб “Усмивка” и доброволците.
 2. Повишени компетентности и капацитет на персонала от спортен клуб “Усмивка” в организирането, управлението и провеждането на спортни мероприятия за непрофесионални спортисти с увреждания.
 3. Развитие на контактите и знанията, придобити по време на „Job Shadowing”, което от своя страна ще позволи на организацията да постави началото на мрежа от организации със сходни цели, както и модернизиране на образователната методология на европейско ниво с други организации занимаващи се със спорт за хора с увреждания, включвайки ежедневен обмен на знания, добри практики и поставяне на основите на партньорства в
  областта на Erasmus Plus Adult чрез съвместни проекти.

Long-term learning mobility of adult learners – по тази част от проекта, в шестмесечна мобилност беше Денислав Иванов.

Повече информация можете да намерите в „Наръчник на добри практики“, който е качен на сайта.

post

Работно посещение в Университет в Ниш, Сърбия- 2 част

По проект  „Здравословно битие и спорт – за дълъг живот”, „Healthy living and sports – for a long life”, 2023-1-BG01-KA122-ADU-000119968, се проведе работно посещение в Университета в Ниш, Сърбия. „Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения принадлежат изцяло на техния (-ите) автор (-и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на [наименование на предоставящия орган]. За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито предоставящият орган.“

Лого ЕС
Дейност / задача 4 :Среща беседа
Среща с преподавателите от Катедрата по адаптивни спортове на Университета в Ниш 
Дейност / задача 5 :Среща беседа с Декана на Факултета по спорт
 Среща с Декана на Факултета по спорт на  Университета в Ниш
Дейност / задача 6 :Тренировка на хора с увреждания от всички възрасти
Посещение на тренировка по баскетбол за хора с увреждания 
Дейност / задача 7 :Официален мач  
Посещение на официален мач по баскетбол мъже. Това е аматьорски отбор с редовни тренировки 
Дейност / задача 8 :Среща със студентите    и с хора с увреждания
Среща със студентите от факултета по адаптивни спортове. Присъстваха и хора с увреждания. Имаше възможнос за въпроси и студентите бяха много активни. 
Дейност / задача 9 :Среща със студентите    и преподаватели от факултета по адаптивни спортове. Представяне на проекта и презентация на проф. Даниела Живкович
Среща със студентите от факултета по адаптивни спортове. Присъстваха и хора с увреждания. Имаше възможнос за въпроси и студентите бяха много активни. 
post

Работно посещение в Университет в Ниш, Сърбия-1 част

По проект  „Здравословно битие и спорт – за дълъг живот”, „Healthy living and sports – for a long life”, 2023-1-BG01-KA122-ADU-000119968, се проведе работно посещение в Университета в Ниш, Сърбия. „Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения принадлежат изцяло на техния (-ите) автор (-и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на [наименование на предоставящия орган]. За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито предоставящият орган.“

ДЕЙНОСТИ

Дейност / задача 1 – посещение на спортни сесии в Университета
Описание: Експедиционно обучение – процес на обучение чрез участие в практически опит. Обучение, базирано на място Наблюдение Компетенции за това как да се провеждат адаптирани спортни тренировки при възрастни хора с увреждания Познаване на индивидуалното изпълнение на упражненията според уврежданията на възрастните хора 
Дейност / задача 2: Работилница: Местна реалност
Организиране и провеждане на дискусии, работилници на тема „Местна реалност“. Предизвикателните методи и дейности за увеличаване на участието и взаимодействието Мотивиране на възрастни хора с увреждания за участие в спортни дейности. Мисловни карти / Мозъчна атака Казуси Дебати Комуникационни умения • Устна комуникация. Предавайте идеи и информация чрез използване на говорим език. • Невербална и визуална комуникация •Активно слушане. Езикови познания – английски език 
Дейност / задача 3: Тренировка в залата с хора с увреждания
 Организиране и провеждане на различни спортни прояви за възрастни хора с увреждания – гимнастика, лека атлетика, йога, Групово обучение Примери в действие – сътрудничество и споделяне на обучение Наблюдение Двигателни умения – композирайте, произвеждайте, модифицирайте, генерирайте, манипулирайте, правете, проектирайте и комбинирайте упражнения за композиране на обучителни дейности Компетенции за това как да се провеждат адаптирани спортни тренировки при възрастни хора с увреждания  
Дейност / задача 4 : Стереотипите за нас – дискусия
Учене, базирано на запитвания – учене чрез разследване, при което хората завършват проекти, задават въпроси и намират отговори сами Вербални умения – идентифицирайте, разграничавайте, изследвайте, откривайте, манипулирайте, оперирайте, организирайте, диференцирайте, класифицирайте и категоризирайте. Умения за отношение – изразяване, оценка, заключение, показване, обосновка, подкрепа и заключение. Знания за негативните стереотипи за остаряването и увреждането, които продължават да съществуват и в някои случаи остават социално приемливи. Да разберем по-добре как стереотипите влияят на по-възрастните и хората с увреждания. Езикови познания – английски език

post

Обучение в структурен курс в Риека, Хърватска

По проект  „Здравословно битие и спорт – за дълъг живот”,„Healthy living and sports – for a long life”, 2023-1-BG01-KA122-ADU-000119968, двама членове на нашата организация, посетиха петдневен курс в „Данте“ – Риека, Хърватска.„Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения принадлежат изцяло на техния (-ите) автор (-и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на [наименование на предоставящия орган]. За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито предоставящият орган.“

Лого на Ес

Институцията за обучение на възрастни Dante е конкурентна, модерна и ефективна институция, която привлича многобройни поколения възрастни обучаеми, като предлага качествени образователни програми и курсове (с фокус върху изучаването на чужди езици, междукултурна комуникация, основни умения, методи на преподаване и подходи, преносими умения, предприемачество, управление на конфликти), които отговарят на нуждите на съвременното общество и допринасят за развитието на образованието за възрастни на местно, регионално и европейско ниво.

Курсове за обучение са пригодени да бъдат финансирани от програма Еразъм+. Тази институция предлага на участниците възможността да подобрят своите умения чрез проекти KA1, насочени към мобилност на персонала.

Данте организира обучения в различни сфери на образованието. Всички курсове са на английски език и са съобразени с нуждите на участниците.

Ние посетихме курса – HOW TO TEACH ADULTS? KEY SKILLS FOR TEACHERS IN ADULT EDUCATION – КАК ДА ОБУЧАВАМЕ ВЪЗРАСТНИ? КЛЮЧОВИ УМЕНИЯ ЗА УЧИТЕЛИТЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО НА ВЪЗРАСТНИ.

Институцията тясно си сътрудничи с държавни институции – Министерството на науката и образованието, Агенцията за професионално образование и обучение и образование за възрастни и Хърватската агенция за мобилност и европейски проекти. В допълнение към националното сътрудничество, Данте има значителен опит в международното сътрудничество и партньорства, като е участвал в Програмата за учене през целия живот, Еразъм+ (KA1, KA2, KA3, перспективни проекти), CERV и Европейския социален фонд. Освен това е удостоен с акредитация Еразъм 2020 в областта на образованието за възрастни за периода 2021-2027 г.

Данте е член на Европейската асоциация за образование на възрастни (EAEA) и е домакин и организирал множество международни срещи, обучителни събития и конференции, свързани с образованието на възрастни. По-специално, Данте е бил домакин на конференции, частично финансирани от плана за действие на Централноевропейската инициатива (CEI) и фокусирани върху ключови въпроси, свързани с образованието за възрастни в Хърватия (Образование за възрастни и пазар на труда, Развитие и разбиране на професионалната идентичност на преподавателите за възрастни) като конференцията на ESREA за 2018 г. относно образователните цели за 2030 г. и обучението за възрастни. През 2021 г. Данте проведе международна конференция за минали, нововъзникващи и бъдещи тенденции и проблеми в образованието за възрастни, озаглавена „Образованието за възрастни през 21 век – нещо старо, нещо ново, нещо заимствано“.

Данте е член на няколко европейски мрежи от професионалисти и организации (Let Her In, New Ideas for New Opportunities), чиято цел е да премахнат препятствията, пред които са изправени възрастните и преподавателите, както и да допринесат за устойчиво образование и учене за възрастни, професионално и трудово- базирано обучение. Развитие и работа в мрежа за еволюция на обучението е новосъздадена мрежа от Данте, чиято цел е да укрепи капацитета на заинтересованите страни в образователната система на национално и международно ниво и следователно да подобри и установи системи за качество в целия образователен сектор.

Програма на курса

1: Методика за обучение на възрастни

2: Различни стратегии на обучението

3: Неформални образователни системи – Използване на алтернативни подходи към спорта

4:Умения за повишаване мотивацията на възрастните за спорт

5: Обучение, тренировки  и състезания

По програмата, която те ни предлагат, ние развихме  някои ключови компетентности:

– Включване и разнообразие

– Дигитален преход в образованието и обучението

– Екологично устойчиви и отговорни практики

– Участие в демократичния живот

post

Предварителни визити по проект на Еразъм+

По проект „„Здравословно битие и спорт – за дълъг живот”, „Healthy living and sports – for a long life”2023-1-BG01-KA122-ADU-000119968, с финансирането по Еразъм+, се проведоха две предварителни визити. „Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения принадлежат изцяло на техния (- ите) автор (-и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на [наименование на предоставящия орган]. За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито предоставящият орган.“

Лого ЕС

Посещение в Университета на НИШ, Сърбия

Основни събития в историята на университета

1948. – Основаване на Колеж за обучение на учители, предшественик на днешния Факултет по спорт и физическо възпитание в Ниш, първото висше учебно заведение на юг от Белград. Учебна 1949/50 г. се записва първото поколение студенти.

1954. – В рамките на Педагогическия колеж е основана катедра по физическо възпитание през академичната 1954/55 (2 години обучение)

1971. – С правителствен декрет на Република Сърбия Философският факултет е основан като член на Университета в Ниш, с Катедрата по физическо възпитание като негова съставна единица.

1999. – С правителствен декрет на Република Сърбия е основан Факултетът по физическо възпитание като нов член на Университета в Ниш.

2006. – С постановление на Сената на университета в Ниш, Факултетът по физическо възпитание променя името си на Факултет по спорт и физическо възпитание.

2007. – От учебната 2007/08 г. Факултетът по спорт и физическо възпитание приема Болонския процес и провежда своите бакалавърски и следдипломни обучения и програми в съответствие с тях.

От създаването си Факултетът по спорт и физическо възпитание в Ниш е издал дипломи по различни учебни програми на приблизително 3000 студенти и са защитени около 100 докторски дисертации. Удостоверения за старши треньори получиха около 1300 студенти, завършили обучението си в Центъра за развитие на кадри в спорта и отдиха.

Факултетът по спорт и физическо възпитание има акредитирани следните учебни програми: бакалавърска степен, физическо възпитание и спорт; Бакалавър приложни науки, спорт; Дипломирана специализирана професионална квалификация, спорт; Магистърско обучение, физическо възпитание и спорт; Магистърска степен по физическо възпитание, физическа активност и здраве и докторска степен по спортни науки.

Във факултета работят 49 преподаватели и сътрудници. Във факултета работят 25 непреподавателски служители в различни сектори: сектор „Общи и правни дейности“, сектор „Учебно-студентски дейности“, сектор „Материално-финансови въпроси“, сектор „Библиотека и ИТ“.

Библиотеката разполага със съвременна литература от над 12 000 библиотечни единици. Факултетът разполага със значително ниво на техническо и компютърно оборудване за осъществяване на практическото обучение в съответствие с изискванията на учебните програми, които се изпълняват. В тази насока факултетът е осигурил необходимото техническо оборудване, уреди, реквизит, видеолъчи, проектори, компютри, лабораторно оборудване, интернет технологии и др.

Предварителна визита в Университета

                                              П Р О Г Р А М А

                                    Подготвително посещение

               ЗДРАВ ЖИВОТ И СПОРТ – ЗА ДЪЛЪГ ЖИВОТ

                      2023-1-BG01-KA122-ADU-000119968

                                ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

1. ДЕН / 28.09.2023 г./10:00 ч. –

Среща с проф. Марко Александрович – законен представител на Нишкия университет

12.30 ч. – Обяд.

14. 00ч. – Среща с преподаватели от Факултета по спорт на Университета в Ниш

16.00 – Разглеждане на забележителностите на Ниш.

19.00 – Вечеря.

2. ДЕН /29.09.2023/ 10.00 ч. – Посещение на спортните ъоръжения.

 12:00 ч. – Обяд

 14.00 ч. – Заминаване

Предварителна визита в Реджио Калабрия, Италия

Long-term learning mobility of adult learners  Италия

Предварителна визита

П Р О Г Р А М А

Предварително посещение

 1. ДЕН / 06.09.2023/

10.00 ч.- Среща с президента на организацията.

12.30 ч.-  Обяд.

14. 00ч. – Среща с треньорите и обучителите.

16.00 ч. – Разглеждане на забележителностите.

19.00 ч. – Вечеря.

    2. ДЕН /07.09.2023/

       10.00 ч. – Посещение на спортните съоръжения.

       12.00  ч.- Обяд

       14.00 ч. – Разглеждане на мястото за настаняване и логистиката,

        16.00 ч. – Среща с ръководството на организацията за подписване на необходимите документи

         19.00 ч. – Вечеря

post

Здравословно битие и спорт – за дълъг живот

Проект “Здравословно битие и спорт – за дълъг живот” е дванадесет месечен проект, чрез който “Спортен Клуб  Усмивка” иска да придобие специфични компетентности, Ноу-Хау и да се запознае с нови техники, които да се използват от членовете на персонала. Той се провежда с финансирането на ес по програма Еразъм+. „Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения принадлежат изцяло на техния (- ите) автор (-и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на [наименование на предоставящия орган]. За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито предоставящият орган.“

Нашите усилия са насочени към хората с увреждания от всички възрасти и по специално възрастните хора. Проведохме  3 мобилности- курс в “Институцията за обучение на възрастни Dante” в Риека / Хърватия /, работно посещение в / Faculty of sport and physical education, University of Niš /, Сърбия и дългосрочна мобилност в ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA RC BASKET IN CARROZZINA, REGGIO CALABRIA, ITALY . В мобилностите взеха участие 6 члена на нашата организация-треньори, доброволци, председател и координатор. ние желаем с провеждането на този проект, нашата организация да разшири своята дейност в разпостранението на спорта сред възрастните хора, по-специално тези с увреждания-физически и ментални.

Проектът започна на 01.06.2023 година и  продължи до 31.05.2024 год.

Нашият проект има следните цели:

 1. Разширяване на дейността си чрез предоставяне на подкрепа чрез спорт на възрастни хора с увреждания (спортисти с увреждания, хора с физически увреждания, лица с интелектуални затруднения).
  2) Насърчаване на участие в управлението и осъществяването на спортни събития за целевата група от възрастни (спортисти с увреждания; аматьори с увреждания), като средство за засилване на европейския мащаб, обхват и въздействие на неговите инициативи
  3) Изграждане на сътрудничество и партньорство с европейските спортни организации с предишен опит в спортните дейности за възрастни хора с увреждания. Целта на това сътрудничество е укрепване на вътрешния капацитет на организацията чрез редовен обмен на информация, най-добри практики и разработване на съвместни проектни предложения.