post

Участие в Италия по проект

Участие в Италия по проект на Еразъм, осъществиха представители на “Баскетболен клуб за хора с увреждания Левски” и Спортен клуб “Усмивка”. В рамките на проект “2021-1-BG01-KA121-ADU-000012662” те имаха възможност да участват в Групова мобилност в Италия през 2021. Проектът е по КА1 -мобилност за възрастни на програмата “Еразъм+”.

Лого на проекта

Образователната мобилност за обучители в сферата на образованието за възрастни с цел обучение подкрепя професионалното развитие на преподавателския и непреподавателския състав под формата на:

  • Участие в структурирани курсове или обучения в чужбина;
  • Периоди на наблюдение в партньорско училище или друга организация, активна в сферата на образованието или обучението в чужбина.

Еразъм+ подкрепя образователна мобилност за преподавателски или непреподавателски състав, която:

  • Да бъде част от Европейския план за развитие на изпращащата организация;
  • Да отговаря на нуждите за развитие на персонала;
  • Да бъде реализирана от мерки за селекция, подготовка и проследяване на мобилността;
  • Да осигури признаването на образователните резултати на участващия персонал;
  • Да осигури разпространението на резултатите сред образователната общност.
Ето част от участващите организации
post

Спортен клуб Усмивка спечели проект

Спортен клуб “Усмивка” спечели европейски проект към

Европейският корпус за солидарност.

Логото на Европейският корпус за солидарност

Целта на проекта „Приобщаване чрез адаптиран ски спорт” е да помогне на група млади хора, които желаят
промяна в обществото. Тяхното желание е да насърчат и изравнят възможностите за хора с физически
увреждания на възраст между 15 и 40 години да участват в социалния живот- като част от всички дейности са
адаптираните ски. Тези възможности ще бъдат създадени чрез разработването и прилагането на ефективни
инструменти за обучение и наставничество. Участието в адаптивни ски осигурява положително въздействие върху качеството на живот и самоефективността и подпомага социалното участие, възможностите за наставничество и здравето и благосъстоянието на участниците. След като се включи в адаптивни спортове, всеки участник ще отчете повишаване на качеството си на живот.

Адаптивните спортове улесняват чувството за успех, увереност и осигури бягство от тяхното увреждане и ежедневието. Успешното преодоляване на физическите бариери ще предизвика и насърчи бъдещото участие в нови професии на участниците. Проектът ще даде възможност на поголям брой млади хора да участват в широк набор от дейности, свързани със солидарността, чрез доброволчество или придобиване на професионален опит, докато помагат за решаването на предизвикателства на обществото.
Проектът ще започне ще започне през септември 2021 г. и ще продължи 10 месеца, тъй като ще работим с
доброволци,треньори, специалисти и психолози от спортни организации, базирани в България.

Логото на проекта

Цели на проекта

Целите на проекта са следните:

-Да се помогне на младите хора в желанието им да променят обществото

– Насърчаване на социалното включване и равните възможности в спорта на хора с физически увреждания на възраст между 15 и 40 години

– Да се позволи на доброволците да развият мрежа за дългосрочно партньорство

– Да се увеличи капацитетът на всички доброволци да работят на транснационално ниво

– Обмен на добри практики в областта на ангажиране на физически лица с увреждания в спорта – Подготовка, разработване и прилагане на нов инструментариум за треньори и спортни организации.

– Чрез неформално обучение да се даде възможност на доброволците да придобият основни компетенции, които да допринесат за личното и социално- образователното им развитие

– Насърчаване на активното участие на доброволците в обществото и повишаване на възможностите
им за заетост