post

Спортен клуб Усмивка спечели проект

Спортен клуб “Усмивка” спечели европейски проект към

Европейският корпус за солидарност.

Логото на Европейският корпус за солидарност

Целта на проекта „Приобщаване чрез адаптиран ски спорт” е да помогне на група млади хора, които желаят
промяна в обществото. Тяхното желание е да насърчат и изравнят възможностите за хора с физически
увреждания на възраст между 15 и 40 години да участват в социалния живот- като част от всички дейности са
адаптираните ски. Тези възможности ще бъдат създадени чрез разработването и прилагането на ефективни
инструменти за обучение и наставничество. Участието в адаптивни ски осигурява положително въздействие върху качеството на живот и самоефективността и подпомага социалното участие, възможностите за наставничество и здравето и благосъстоянието на участниците. След като се включи в адаптивни спортове, всеки участник ще отчете повишаване на качеството си на живот.

Адаптивните спортове улесняват чувството за успех, увереност и осигури бягство от тяхното увреждане и ежедневието. Успешното преодоляване на физическите бариери ще предизвика и насърчи бъдещото участие в нови професии на участниците. Проектът ще даде възможност на поголям брой млади хора да участват в широк набор от дейности, свързани със солидарността, чрез доброволчество или придобиване на професионален опит, докато помагат за решаването на предизвикателства на обществото.
Проектът ще започне ще започне през септември 2021 г. и ще продължи 10 месеца, тъй като ще работим с
доброволци,треньори, специалисти и психолози от спортни организации, базирани в България.

Логото на проекта

Цели на проекта

Целите на проекта са следните:

-Да се помогне на младите хора в желанието им да променят обществото

– Насърчаване на социалното включване и равните възможности в спорта на хора с физически увреждания на възраст между 15 и 40 години

– Да се позволи на доброволците да развият мрежа за дългосрочно партньорство

– Да се увеличи капацитетът на всички доброволци да работят на транснационално ниво

– Обмен на добри практики в областта на ангажиране на физически лица с увреждания в спорта – Подготовка, разработване и прилагане на нов инструментариум за треньори и спортни организации.

– Чрез неформално обучение да се даде възможност на доброволците да придобият основни компетенции, които да допринесат за личното и социално- образователното им развитие

– Насърчаване на активното участие на доброволците в обществото и повишаване на възможностите
им за заетост