post

Работно посещение в Университет в Ниш, Сърбия-1 част

По проект  „Здравословно битие и спорт – за дълъг живот”, „Healthy living and sports – for a long life”, 2023-1-BG01-KA122-ADU-000119968, се проведе работно посещение в Университета в Ниш, Сърбия. „Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения принадлежат изцяло на техния (-ите) автор (-и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на [наименование на предоставящия орган]. За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито предоставящият орган.“

ДЕЙНОСТИ

Дейност / задача 1 – посещение на спортни сесии в Университета
Описание: Експедиционно обучение – процес на обучение чрез участие в практически опит. Обучение, базирано на място Наблюдение Компетенции за това как да се провеждат адаптирани спортни тренировки при възрастни хора с увреждания Познаване на индивидуалното изпълнение на упражненията според уврежданията на възрастните хора 
Дейност / задача 2: Работилница: Местна реалност
Организиране и провеждане на дискусии, работилници на тема „Местна реалност“. Предизвикателните методи и дейности за увеличаване на участието и взаимодействието Мотивиране на възрастни хора с увреждания за участие в спортни дейности. Мисловни карти / Мозъчна атака Казуси Дебати Комуникационни умения • Устна комуникация. Предавайте идеи и информация чрез използване на говорим език. • Невербална и визуална комуникация •Активно слушане. Езикови познания – английски език 
Дейност / задача 3: Тренировка в залата с хора с увреждания
 Организиране и провеждане на различни спортни прояви за възрастни хора с увреждания – гимнастика, лека атлетика, йога, Групово обучение Примери в действие – сътрудничество и споделяне на обучение Наблюдение Двигателни умения – композирайте, произвеждайте, модифицирайте, генерирайте, манипулирайте, правете, проектирайте и комбинирайте упражнения за композиране на обучителни дейности Компетенции за това как да се провеждат адаптирани спортни тренировки при възрастни хора с увреждания  
Дейност / задача 4 : Стереотипите за нас – дискусия
Учене, базирано на запитвания – учене чрез разследване, при което хората завършват проекти, задават въпроси и намират отговори сами Вербални умения – идентифицирайте, разграничавайте, изследвайте, откривайте, манипулирайте, оперирайте, организирайте, диференцирайте, класифицирайте и категоризирайте. Умения за отношение – изразяване, оценка, заключение, показване, обосновка, подкрепа и заключение. Знания за негативните стереотипи за остаряването и увреждането, които продължават да съществуват и в някои случаи остават социално приемливи. Да разберем по-добре как стереотипите влияят на по-възрастните и хората с увреждания. Езикови познания – английски език