post

Завършване на проект по Еразъм+

Звърши проект  „Здравословно битие и спорт – за дълъг живот”, „Healthy living and sports – for a long life”, 2023-1-BG01-KA122-ADU-000119968, „Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения принадлежат изцяло на техния (-ите) автор (-и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на [наименование на предоставящия орган]. За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито предоставящият орган.“

Лого на Ес

Резултати от проекта

  1. Надграждане на знанията и подобряване на умения, които ще бъдат практикувани в ежедневната работа след края на проекта, както и разпространение на наученото сред останалите членове на Спортен клуб “Усмивка” и доброволците.
  2. Повишени компетентности и капацитет на персонала от спортен клуб “Усмивка” в организирането, управлението и провеждането на спортни мероприятия за непрофесионални спортисти с увреждания.
  3. Развитие на контактите и знанията, придобити по време на „Job Shadowing”, което от своя страна ще позволи на организацията да постави началото на мрежа от организации със сходни цели, както и модернизиране на образователната методология на европейско ниво с други организации занимаващи се със спорт за хора с увреждания, включвайки ежедневен обмен на знания, добри практики и поставяне на основите на партньорства в
    областта на Erasmus Plus Adult чрез съвместни проекти.

Long-term learning mobility of adult learners – по тази част от проекта, в шестмесечна мобилност беше Денислав Иванов.

Повече информация можете да намерите в „Наръчник на добри практики“, който е качен на сайта.